2017

Milim KeDurbanot
Kol Milah Besela / Basela
Al Kotzim
Lehizdareiz
Lalechet Batelem - Leyasher Kav
Yishuv HaDa’at
Moog lev
Morat ruach
Chatsei Nechama
Gemeilut chesed/chasadim
Nichnas BaOvi Hakorah
Derisat regel
Nediv Lev
Yatza Menekudat Hanacha
Lakach et Kol Hakupah
Avar Leseder Hayom
NeElmu Ikvotav
Beraish Gelei
Ta-ut Le-olam Chozeret
Bar Mazal
Lama? Kova!
Amad Al Regalav HaAchoriyot
Kupat Cholim
Le-atid Lavo
Posek Sfataiim
Pach Ashpa
Chassar Takdim
Holech Regel
Hafach et Hakearah al Pihah
Al Piv Yishak Davar
Lo Ya’aleh al Ha’daat
Avoda Sizifit
Hikdiru Panav/Libo
Seenai VeOker Harim
Peshuto Kemashma'o
Chotemet Gumi
L’belei chok